Fausd varblended e Buern

 

 

Off eima isses dn Buer gewesn, wie wenn Fausd e Muul su groß wiee ganses Scheun’door hädd un sinne ganse Fuhrn mid eima off dähd fress.

 

E baar Jahre speder, s werd wo dn Juni rom gewesn sei, is Doggder Fausd widderema in Gohde gewesn. Un den ein’ Ahmd isse midde baar gudn Freundn vor dn Brühler Door am Staddgrahm langgeschlumberd. Se haddn grad e anständchn Feersch gemachd un waarn desderweechn au in ziemlech guder Laune, wiee euch kennd dengk. Genau – rechdch anggesoffn sen se gewesn. Un wiese grad üwer de Brüggn vom Staddgrahm nüwerwolldn, issn genau in dar Midde e goodscher Buer mid ner Fatzn-Heufuhre uss dar Stadd endgeechngekomm’.

 

Neja, wer solldn jetze wen zeerschd ussn Weech geh? Fausd hadd nadürlech üwerhaubd nech dargleichn gedahn un sech jednfalls braddschebreid in de Middn von dar Brüggn gestelld un gegrinsd. Dar Buer fraachde nadürlech, ob Fausd nech veleichd ema Blatz wolld mach – ar hädds je wo am eimfachsdn von beidn. Awer der dachde je garnech dran un meinde nur rotzfrech, daß dar Buer wo nech wissn dähd, daß ers weer, der mid sinner Fuhrn zerügg müßd fahr. Na da is dar Buer awer rechdch fuchdch gewordn un hadd Fausd anggeblärrd, dasse endlech dn Weech frei solld mach, weil sonsd dähde enne off sein freches Muul kriechn. Uhh, da hadd sech dar Buer awern Falschn ussgeguggd gehabbd! Weil Fausd bleegde nehmich zerügg, dasse dn Buern glei sinne ganse Heufuhrn midsamsd dn Ferdn off dähd freß. „No, frielech! Da kannsde minne Schissn au glei midgefreß“, blärrde dar Buer un wollde Fausd am Schlawiddchn kriechn, um’ ze varledern.

 

Awer dar Doggder Fausd saachde nure korzn Zauwerspruch, un off eima isses dn Buer gewesn, wie wenn Fausd e Muul su groß wiee ganses Scheun’door hädd un sinne ganse Fuhrn mid eima off dähd fress. Das gehd je eichndlech nech, awer dar arschreggde Buer hadds ehm genau su gesehn. Un desderweechn isse off dar Stelln zerügg in de Stadd gedolderd, dorchn Brühl offn Marchd un da ins Radhuus nien, woe glei dn Börchermeisder de ganse Geschichdn arzähld hadd. Na der hadd frielech erschdema nur gelachd un is middn ronger ans Brühler Door. Un gugg an: Da stand dech de kombledde Heufuhre un au de Ferde von den Buer noch genauso, wiee se je grad ehm erschd varlassn hadde. Awer Fausd, der de Buer nadürlech nur varblended gehabbd hadd, is nadürlech varschwundn gewesn.

 

Zur voorchn SaacheZur näsdn Saache

Besucher gesamt: 172.528 / Besucher heute: 3 / Besucher gestern: 59